Căn cứ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, quy định về việc người nước ngoài góp vốn thành lập công ty Việt Nam  được quy định và thực hiện như sau:

Hình thức người nước ngoài góp vốn thành lập công ty Việt Nam

Các hình thức người nước ngoài góp vốn thành lập công ty tại Việt Nam bao gồm:

– Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc mua phần vốn góp của các thành viên công ty để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần qua việc mua cổ phần từ công ty hoặc các cổ đông;

– Góp vốn vào công ty hợp danh thông qua việc mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty;

– Góp vốn vào công ty Việt Nam theo các hình thức khác.

Điều kiện người nước ngoài góp vốn thành lập công ty Việt Nam

Người nước ngoài góp vốn thành lập công ty phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Người nước ngoài góp vốn thành lập công ty phải tuân thủ hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và tuân thủ các điều kiện khác theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của người nước ngoài góp vốn thành lập công ty không hạn chế trừ các trường hợp như sau:

  • Tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về việc cổ phần hóa và chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước;
  • Tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

Hồ sơ đăng ký góp vốn thành lập công ty

Người nước ngoài góp vốn thành lập công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn trong các trường hợp sau:

  • Người nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với người góp vốn nước ngoài;
  • Việc góp vốn dẫn đến người nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của công ty tại Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký góp vốn của người nước ngoài vào công ty Việt Nam bao gồm:

  • Văn bản đăng ký góp vốn gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà người nước ngoài dự kiến góp vốn; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của người nước ngoài sau khi góp vốn vào tổ chức kinh tế;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là các tổ chức.

Thủ tục người nước ngoài góp vốn thành lập công ty

Trường hợp người nước ngoài góp vốn thành lập công ty 100% vốn Việt Nam

Bước 1: người nước ngoài góp vốn nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn vào Công ty 100% vốn Việt Nam.

Nếu việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ để người nước ngoài thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên. Nếu không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch Đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư nước ngoài và nêu rõ lý do từ chối.

Bước 2: Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch Đầu tư về việc chấp thuận cho người nước ngoài góp vốn thành lập công ty thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục như sau: Thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư.

Trường hợp người nước ngoài góp vốn thành lập công ty Công ty có vốn đầu tư nước ngoài:

Bước 1: người nước ngoài góp vốn nộp hồ sơ tại Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính làm thủ tục đăng ký góp vốn vào Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Bước 2: Sau khi có chấp thuận của Phòng Đầu tư – Sở Kế hoạch Đầu tư về việc chấp thuận cho nhà người nước ngoài góp vốn. Nếu công ty chưa tách Giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người này phải thực hiện thủ tục tách và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, làm dấu pháp nhân mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Sau khi tiến hành việc tách giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, phải tiến hành thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan cấp phép đầu tư.

đánh giá bài viết