Triết học

Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

Xem thêm

Lao động là việc sử dụng năng lực và sức mạnh của con người để thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ hoặc các hoạt động liên quan đến xây dựng và [Xem thêm…]

Sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản

Xem thêm

Tại sao nói quy luật sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản? Đặc điểm của sản xuất giá trị thặng dư trong giai đoạn hiện [Xem thêm…]

Kiểu nhà nước mới được ra đời thông qua những điều kiện nào?

Xem thêm

Kiểu nhà nước là gì? Kiểu nhà nước là tổng thể những dấu hiệu (đặc điểm) cơ bản, đặc thù của nhà nước, thể hiện bản chất giai cấp và những điều kiện tồn tại và [Xem thêm…]

Chứng minh kiểu nhà nước sau tiến bộ hơn kiểu nhà nước trước

Xem thêm

Các tìm kiếm liên quan đến chứng minh kiểu nhà nước sau tiến bộ hơn kiểu nhà nước trước: bảng so sánh các kiểu nhà nước, chứng minh sự thay thế của các kiểu nhà nước trong lịch sử là [Xem thêm…]

Tiểu luận sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất

Xem thêm

Tiểu luận sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất trong triết học Mác-lênin, vận dụng vào việc học tập cho sinh viên Đại học. MỞ ĐẦU Quy luật chuyển đổi giữa [Xem thêm…]

Phạm trù “chất”

Xem thêm

Khái niệm chất Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vất, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc tính, các [Xem thêm…]

Quan điểm biện chứng trong phủ định và kế thừa cái cũ

Xem thêm

Phủ định biện chứng là gì? Thế giới vận động và phát triển không ngừng, vô cùng, vô tận. Các sự vật, hiện tượng trong thế giới luôn thay thế nhau. Sự thay thế đó gọi [Xem thêm…]

Hình thức (con đường) phát triển thông qua phủ định của phủ định

Xem thêm

Quy luật phủ định của phủ định là gì? Quy luật phủ định của phủ định là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Quy luật này chỉ rõ KHUYNH [Xem thêm…]

Các tính chất của mâu thuẫn

Xem thêm

Mâu thuẫn là gì? Mâu thuẫn là phạm trù triết học dùng để chỉ sự thống nhất và đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các [Xem thêm…]

Những điều kiện của sự hình thành một mâu thuẫn

Xem thêm

Các phạm trù: Mâu thuẫn là phạm trù triết học dùng để chỉ sự thống nhất và đấu tranh, chuyển hóa giữa các mặt đối lập của mỗi sự vật, hiện tượng hoặc giữa các sự [Xem thêm…]