Tâm lý học

Cấu trúc tâm lý học của hành vi phạm tội

Xem thêm

Cấu trúc tâm lý học của hành vi phạm tội.   Mục lục: Nhu cầu Động cơ phạm tội Mục đích phạm tội Quyết định thực hiện hành vi phạm tội Điều kiện, hoàn cảnh phạm [Xem thêm…]

Hoạt động thiết kế trong hoạt động tư pháp

25-04-2018 Quyền lực
Xem thêm

Đây là nội dung của Mục 3 nằm trong Chương III. Các chức năng tâm lý của hoạt động tư pháp.   Xem thêm các nội dung khác của Chương III Mục 1: Khái niệm, đặc điểm và cấu trúc [Xem thêm…]

Khái niệm, đặc điểm và cấu trúc của hoạt động tư pháp

Xem thêm

Đây là nội dung của Mục 1 nằm trong Chương III. Các chức năng tâm lý của hoạt động tư pháp.   Xem thêm các nội dung khác của Chương III Mục 2: Hoạt động nhận thức trong hoạt động [Xem thêm…]

Hoạt động nhận thức trong hoạt động tư pháp

25-04-2018 Quyền lực
Xem thêm

Đây là nội dung của Mục 2 nằm trong Chương III. Các chức năng tâm lý của hoạt động tư pháp.   Xem thêm các nội dung khác của Chương III Mục 1: Khái niệm, đặc điểm và cấu trúc [Xem thêm…]

Tác động tâm lý trong hoạt động tư pháp

Xem thêm

Đây là nội dung của Mục 1 nằm trong Chương II. Các phương pháp tác động tâm lý trong hoạt động tư pháp.   Xem thêm các nội dung khác của Chương II Mục 2: Các phương pháp tác động tâm lý [Xem thêm…]

Các phương pháp tác động tâm lý trong hoạt động tư pháp

25-04-2018 Quyền lực
Xem thêm

Đây là nội dung của Mục 2 nằm trong Chương II. Các phương pháp tác động tâm lý trong hoạt động tư pháp.   Xem thêm các nội dung khác của Chương II Mục 1: Tác động tâm lý trong hoạt động [Xem thêm…]

Phân tích đặc điểm tâm lý các giai đoạn của hoạt động điều tra vụ án hình sự

Xem thêm

Các nội dung liên quan đến Phân tích đặc điểm tâm lý của bị can trong hoạt động điều tra vụ án hình sự, đặc điểm tâm lý của điều tra viên, đặc điểm tâm lý [Xem thêm…]

Nhiệm vụ của tâm lý học tư pháp và hệ thống tâm lý học tư pháp

27-08-2018 Quyền lực
Xem thêm

II. Nhiệm vụ của tâm lý học tư pháp và hệ thống tâm lý học tư pháp – Nội dung này nằm trong Chương I: Khái niệm tâm lý học tư pháp và vị trí của [Xem thêm…]

Khái niệm cấu trúc tâm lý hoạt động tư pháp

Xem thêm

I. Khái niệm cấu trúc tâm lý hoạt động tư pháp – Nội dung này nằm trong Chương II: Cấu trúc tâm lý hoạt động tư pháp và phương pháp tác động tâm lý.   Xem thêm các [Xem thêm…]

Hệ thống các hoạt động trong cấu trúc tâm lý hoạt động tư pháp

Xem thêm

II. Hệ thống các hoạt động trong cấu trúc tâm lý hoạt động tư pháp – Nội dung này nằm trong Chương II: Cấu trúc tâm lý hoạt động tư pháp và phương pháp tác động tâm lý.   Xem [Xem thêm…]