Luật biển quốc tế

Mối quan hệ giữa Luật biển với các ngành luật khác của Luật quốc tế

Xem thêm

Mối quan hệ giữa Luật biển với các ngành luật khác của Luật quốc tế Là một bộ phận của Luật quốc tế, Luật biển có quan hệ mật thiết với các ngành luật và chế [Xem thêm…]

[PDF] Giáo trình Luật Biển quốc tế – Đại học Luật Hà Nội

Xem thêm

[Download ebook] Giáo trình Luật Biển quốc tế – Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) – Nhà xuất bản Tư Pháp. Chủ biên: Ts. Nguyễn Thị Kim Ngân & Ts. Nguyễn Toàn Thắng. .. Những [Xem thêm…]