Luật An ninh mạng

Luật an ninh mạng 2018

Xem thêm

Luật an ninh mạng 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/012019.   [Xem thêm…]

Các hành vi bị nghiêm cấm trên không gian mạng

Xem thêm

Luật An ninh mạng đã dành Điều 8 quy định về các hành vi mà người sử dụng dịch vụ bị nghiêm cấm thực hiện trên không gian mạng. 1. Sử dụng không gian mạng để thực [Xem thêm…]

Về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của Luật An ninh mạng

Xem thêm

Ngày 12/6/2018, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ tán thành là 86,86% và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật được ban hành với sự đồng [Xem thêm…]

Những điểm đáng chú ý về Luật an ninh mạng 2018

Xem thêm

Sáng ngày 12/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu đống ý thông qua, có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2019.   Xem thêm: Luật an ninh mạng 2018 Với [Xem thêm…]

Một số góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật An ninh mạng 2018

Xem thêm

An toàn an ninh môi trường mạng đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, đây vẫn còn là một vấn đề khá mới mẻ. Chính vì thế, phần đông [Xem thêm…]

Luật an ninh mạng: Khoảng trống về điện toán đám mây

Xem thêm

Luật An ninh mạng (LANM) mới được Quốc hội thông qua vào ngày 12/06/2018. Nhưng để có thể thực hiện được những gì ghi trong luật, cần một cái nhìn thấu đáo và cẩn trọng hơn [Xem thêm…]

Tài liệu giới thiệu Luật An ninh mạng năm 2018 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019)

Xem thêm

Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 25/6/2018 (Lệnh số 06/2018/L-CTN). Luật có hiệu lực thi hành từ [Xem thêm…]