Giáo dục pháp luật thực hành (CLE) có thể hiểu là một cách đơn giản như một cách học tập qua trải nghiệm. Trong chương trình CLE, sinh viên luật nhận được các kỹ năng thực [Xem thêm…]